Меню
6+

Сетевое издание «Кюре»

17.05.2021 10:02 Понедельник
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Багьаз акъвазай Гъалибвилин сувар

ТIебиатдин къанун тирвал, варцари йисар, йисари асирар эвез ийиз, девирар къвез алатзава.

Йисариз, девирриз муьтIуьгъ тахьай крар-вакъиаярни ава, йисар гьикьван алатна фейитIани, бязи вакъиайрин метлеблувал агъуз аватдач. Абурукай сад 1941-1945-йисарин Ватандин ЧIехи дяведа советрин халкьди, Яру Армияди фашистрин Германиядин винел къазанмишай Гъалибвал я.

Санлай къудратлу Россиядин Федерацияда хьиз, чи халкьдиз багьаз акъвазай ЧIехи Гъалибвилин сувар гьар йисуз 9-майдиз Сулейман-Стальский райондани хъсан тешкиллувал ва махлукьатдин еке иштираквал аваз кьиле тухун адетдиз элкъвенвай кар я. Гьайиф хьи, коронавирусдин азар себеб яз алатай йисуз ЧIехи Гъалибвилин сувар гурлудаказ тухудай мумкинвал хьанач. Алай йисузни Гъалибвилин сувар, Роспотребнадзорди эцигнавай сергьятрал амал авуна, тайин кьадар инсанрин иштираквал аваз кьиле тухвана.

2021-йисан 9-май. Районда Гъалибвилин йикъан серенжемар пакаман сятдин 9-дан зураз ЦIийи Мамрач хуьруьн кьилихъ Дагъустандин халкьдин шаир СтIал Сулейманаз эцигнавай памятникдин патав гвай рекреационный майдандал «Мы помним! Мы гордимся!» лишандик кваз Гъалибвилин 76 йис тамам хьуниз талукь яз тухузвай автопробегдиз атанвай инсанар ва машинар кIватI хьунилай башламиш хьана. Машинар Россиядин Федерациядин ва Дагъустан Республикадин пайдахралди, георгиевский лентералди, Гъалибвилин логотипралди безетмишнавай.

Автопробегдин тешкилатчи райондин спортдинни туризмдин ва жегьилрин крарай Комитет тир. Адан директор Надыр Эфендиева чаз лагьайвал, автопробегда иштиракиз 100-дав агакьна ДЮСШ-дин тренерар-преподавателар ва спортсменар атанвай, машинрин кьадар 50-дав агакьзавай.

Пакаман сятдин 9 тамам хьайила, кьиле Сулейман-Стальский РОВД-дин ДПС-дин махсус машин аваз, автопробегда иштиракзавай машинрин цIиргъ ва инсанар Кьасумхуьр галайвал рекье гьатна. Са 25 декьикьадилай абур ЦIийи хуьруьн кIанихъ Ватандин ЧIехи дяведин иштиракчийриз эцигнавай обелискдин комплексдин патав агакьна. Спорткомитетдин директор Надыр Эфендиева райондин Кьил Нариман Абдулмуталибоваз Гъалибвилин 76-йисаз талукьарнавай автопробег кьилиз акъудунин патахъай рапорт гана.

ЧIехи Гъалибвилин суварин асул серенжемар цIийикIа туькIуьр хъувунвай обелискдин комплексдал кьиле фена. Аквазва хьи, анаг суварин къайдада безетмишнава: кьуд пад РФ-дин ва ДР-дин пайдахар, шарар, цуьквер я. Обелискдал ЦIийи хуьруьн юкьван школадин аялар гьуьрметдин къаравулда акъвазнава. И школадин аялри муниципальный райондин Кьил Нариман Абдулмуталибов, Дагъустан Республикадин Халкьдин Собранидин Комитетдин председателдин заместитель Гьамидулагь Мегьамедов, райондин депутатрин Собранидин председатель Штибег Мегьамедханов, райондин Общественный палатадин председатель Алимет Мейланов ва багьа мугьманарни жавабдар работникар цуькверин кIунчIар вугуналди къаршиламишна.

Школьникри ва волонтерри мугьманрин, жавабдар работник рин, мярекатдин иштиракчийрин хуруйрал георгиевский лентер (саки 300 лент) алкIурунин акцияни кьиле тухвана.

Райондин Кьил Нариман Абдулмуталибова, ДР-дин Халкьдин Собранидин Комитетдин председателдин заместитель Гьамидулагь Мегьамедова, райондин депутатрин Собранидин председатель Штибег Мегьамедханова ва жавабдар маса работникри райадминистрациядин, депутатрин Собранидин ва дяведин ветеранрин патай обелискдал 3 венок ва цуьквер эцигна.

Гъалибвилин суварин серенжемдин президиумда акъвазунин чIехи гьуьрмет муниципальный райондин Кьил Нариман Абдулмуталибоваз, ДР-дин Халкьдин Собранидин Комитетдин председателдин заместитель Гьамидулагь Мегьамедоваз, райондин депутатрин Собранидин председатель Штибег Мегьамедхановаз, райадминистрациядин Кьилин 1-заместитель Лацис Оруджеваз, райондин военком Рейзудин Женетоваз ва райондин дявединни зегьметдин ветеранрин Советдин председатель Ислеман Ризаеваз авуна.

ЧIехи Гъалибвилин 76 йис тамам хьунин суварин митинг ачухунин сифте гаф райондин Кьил Нариман Абдулмуталибов рахана. Ада Гъалибвилин сувар мярекатдин иштиракчийриз, райондин вири агьалийриз администрациядин, Собранидин депутатрин ва кьилди вичин патай мубаракна.

- Гьуьрметлу юлдашар, райондин агьалияр! — лагьана Н. Абдулмуталибова. – ЧIехи Гъалибвал къачур югъ чавай къвердавай яргъаз къакъатзава. И гъалибвилел, ам къачуник пай кутур чи бубайрал чна дамахзава. Гъалибвал къачуник чи райондай 3930 касди чпин пай кутуна. Абурукай фронтда 1832 кас телеф хьана ва я гел галачиз квахьна. Ватандин ЧIехи дяведин йисара Гъалибвилин югъ мукьва авун патал югъ-йиф талгьана гьакъисагъвилелди зегьмет чIугуна, чи Армия недай суьрсетдалди таъминарунин, гьакIни пулдин такьатар кIватIунин карда ватанпересвал къалурай райондин зегьметчийриз уьлкведин руководстводи, коммунистрин партияди еке къимет гана. Чи халкьдин, Армиядин игитвал са чIавузни рикIелай фидач.

Тебрикдин рахунрилай гуьгъуьниз Н. Абдулмуталибова Гъалибвилин суварин шадвилин митинг ачухнавайди яз малумарна.

Россиядин Гимн яна. Мярекатдин иштиракчийри дяведа телеф хьайибур са декьикьада кисна акъвазуналди рикIел хкана.

1941-1945-йисарин Ватандин ЧIехи дяведин йисарикай, ана советрин халкьди, уьлкведин Яракьлу Къуватри къалурай, вичиз тешпигь авачир хьтин кьегьалвилерикай, далу патан зегьметдин фронтдин иштиракчийрикай райондин военком Рейзудин Женетова гегьенш рахунар авуна, кIватI хьанвайбуруз Гъалибвилин сувар мубаракна.

Дагъустан Республикадин Кьилин везифаяр вахтуналди тамамарзавай Сергей Меликован, ДР-дин Халкьдин Собранидин Председатель Хизри Шихсаидован ва ДР-дин Гьукуматдин Председатель Абдулпатагь Амирханован тIварунихъай райондин агьалийриз Гъалибвилин 76 йис тамам хьун ДР-дин Халкьдин Собранидин Комитетдин председателдин заместитель Гьамидулагь Мегьамедова мубаракна, 27 миллиондилай виниз инсанри чанар къурбанд авуна къазанмишай Гъалибвал чаз багьа тирди къейдна.

Митингда Кьасумхуьруьн 1-нумрадин, ЦIийи поселокдин, Герейханован хуьруьн 2-нумрадин, Кьулан СтIалрин ва Агъа СтIал Къазмайрин юкьван школайрин чIехи классра кIелзавайбуру гъилера чпин чIехи бубайрин – дяведин иштиракчийрин шикилар кьуна иштиракзава — давамарна Гь. Мегьамедова. – Ида къалурзава хьи, жегьил несилдиз чпин чIехи бубайрин кьегьалвилер чешне я. Идай школьникриз аферин ва баркалла!

Митингдал тебрикдин келимаяр гваз ЦIийи поселокдин юкьван школадин 11-классдин ученик Рагьим Селяхов рахана, мярекат кьиле тухузвайди тир бажарагълу культработник ва машгьур конферансье Ярагьмед Ярагьмедова «Реквием» поэмадай са чIук кIелна.

Райондин Кьил Нариман Абдулмуталибова ЧIехи Гъалибвилин 76 йис тамам хьуниз талукьарнавай митинг агалнавайди малумарна. Россиядин Федерациядин Гимн яна.

Гуьгъуьнлай суварин концертдин программа башламишна. Сифте нумра яз ЦIийи поселокдин юкьван школада кIелзавайбуру дяведин йисарин шиирар хуралай кIелна, манияр лагьана.

Райондин музыкальный школадин хордин коллективди лагьай «Лацу лиф», райондин Культурадин дворецдин солистар тир Азим Ризаева ва Селимат Гьажиевади лагьай «Буба» ва «Гуьзлемишун», аялрин яратмишунрин КIвалин дестеди лагьай «Спасибо, ребята» ва «Кукушка», Ярагьмед Ярагьмедова лагьай ватанпересвилин манияр, аялрин яратмишунрин КIвалин гадайрин дестеди тамамарай «Дагъвийрин кьуьл» ва маса нумраяр суварин иштиракчийриз гзаф бегенмиш хьана.

Концертдин программадин нумрайрин арада райондин ДЮСШ-ра вердишвилер къачузвай жаван спортсменри самбодай, дзюдодай, азаддаказ къуршахар кьунай ва боксдай чпин алакьунар къалурна.

Текст кхьейди ва шикилар ягъайди Хазран Кьасумов я

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

12