Меню
6+

Сетевое издание «Кюре»

25.11.2019 14:19 Понедельник
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Райондин тарихдин шагьид

ЧIехи шаир СтIал Сулейманан тIвар алай чи район патал алай 2019-йис са жерге важиблу вакъиайралди лишанлуди хьанва: Дагъустандин халкьдин шаир, «XX асирдин Гомер» СтIал Сулейман дидеди хайидалай инихъ 150 йис, район тешкилна 90 йис ва райондиз шаирдин тIвар гана 50 йис тамам хьанва.

Район тешкилайдалай инихъ ам фейи 90 йисан баркаллу тарихдин рекье вич 1931-йисуз чапдай акъатиз башламишай «Колхоздин пайдах» тIвар алай райондин газет партиядин умудлу даях, таблигъатчи, халкьдин куьмекчини яз хьана. Сифтедай латин графикадин бинедаллаз чапдай акъудай ам гуьгъуьнин йисара кириллица графикадалди «Коммунизмдин гатфар», «Халкьдин гаф» тIварар алаз акъатнай.

2001-йисан 22-октябрдилай, райондин агьалийрин тIалабунар ва теклифар фикирда кьуна, райадминистрациядин къарардалди газетдиз «Куьредин хабарар» тIвар гана. Сулейман-Стальский райондин общественно-политический «Куьредин хабарар» газет алай вахтунда 1250 экземплярдин тираж аваз гьафтеда садра чапдай акъатзава, гьакI адан электронный вариантни кардик ква. Вири и йисара чапдай акъатнавай райондин газетдин нумрайрин умуми кьадар 26 агъзурни 360 далай виниз алатнава.

88 йис, тарихдин уьлчмейралди гьисабайтIа, газет патал са акьван гзаф вахт туш. Амма и девирда ам фейи баркаллу рехъ, ада халкьдин руьгьдиз къуллугъ авунин дережа фикирдиз гъайитIа, ам чIехини я, девлетлуни. Вири и йисара райондин газет халкьдихъ галаз къуьн-къуьневаз фена, адакай гьакъикъи меслятчи, ихтибарлу куьмекчи хьана. Уьлкведа сифте яз къачузвай социализмдин камар йигинарун, хуьрера колхозарни совхозар тешкилун, школаярни клубар эцигун, савадсузвал терг авун, Ватандин ЧIехи дяведа гъалибвал къазанмишун, чкIанвай майишатар гуьнгуьна хтун, акьалтзавай несил тербияламишун, культура хкажун, куьгьне зиянлу адетар терг авун, цIийибур кардик кутун — ибур вири газетдин лайихлу пай кваз кьиле фейи гьунарлу крар я. Вахтуни хъипи авунвай адан чинар кIелайла, чаз вири и месэлаяр гуьзгуьдай хьиз аквазва.

Газет халкьдин игьтияжриз гьакъикъи жаваб гузвайди авун патал редакциядин кьиле гьар йисара акъвазай ва чпи гьакъисагъвилелди еке зегьмет чIугур Мемей Эфендиеван, Паша Исаеван, Сейфула Гьабибован, Мегьамеднаби Набиеван, МутIагьир Рзаханован, Гьажи Аликберован, Къурбан Мамедован, Жалал Алагьвердиеван, Сайид Алиметован, Загьидин Къазанбегован тIварар рикIел хкун чи буржи я.

Эхиримжи йисара перестройкадинни базардин экономикадин четин шартIара редакторар яз кIвалахай Сейфудин Муталибован, Мирземет Наджафован, Анварбег Миметован зегьметни къейд ийиз жеда.

Газетдин кIвалах вилик тухунин кардик гьакI тарихдин илимдин докторар, профессорар тир АбутIалиб Абилова, Рамазан Юсуфова, филологиядин илимрин кандидат Гъалиб Садыкъиди, писателар тир Зияудин Эфендиева, Абдулбари Магьмудова ва масабуру чпин лайихлу пайни кутуна.

Гележегдин са кьадар писателри, шаирри чпин яратмишунрин рехъни чи газетдин чинрилай башламишна. Дагъустандин халкьдин шаир СтIал Сулеймана вичин сифтегьан шиирар-жавагьирарни адан чинра чап авунай.

Виликан йисара райондин газет чкадин типографияда (вични гьафтеда 3 сеферда) чапдай акъудзавай. Коллектив чIехиди тиртIани, гъилин зегьмет гзаф тир.

Лезги халкьдин баркаллу хва Имам Музамудинович Яралиева «Сулейман-Стальский район» муниципальный райондин Кьил яз кIвалахзавайла (2007-2010-йисар) редакциядин дараматда евроремонтар кьиле тухвана, анаг герек тир оргтехникадалди таъминарна, журналистриз кIвалахдин къулай шартIар яратмишна.

«Куьредин хабарар» газетдин редакцияда ва типографияда виликдай 20 касдилай виниз инсанри кIвалахзавайтIа, алай вахтунда редакцияда кIвалахзавайди анжах 6 кас я. Абурукайни 4 касдихъ кьилин образование ава, 2 касни Дагъустандин культурадин лайихлу работникар я. Редакциядин отделрин заведующияр тир РФ-дин журналистрин Союздин членар — Хазран Кьасумова ва Абидин Камилова ина кIвалахиз, талукь тирвал, 30 ва 40 йисарихъ агакьзава. Газетдин редакторвиле вичин тарихда сифте яз дишегьлиди — РФ-дин журналистрин Союздин член, Дагъустандин культурадин лайихлу работник, дидед чIалан муаллим Мирзалиева Асият Мусаевнади кIвалахзава.

Редакция, Кьасумхуьруьн телевидение (КТВ) ва райондин сайтни кваз цIийиз тешкилнавай «Информационное агентство» муниципального района «Сулейман-Стальский район» МБУ-дик акатзава. Адан кьиле тарихдин илимрин кандидат Асланов Жабраил Агъамирзоевич акъвазнава.

Санлай агентстводин хьиз, «Куьредин хабарар» газетдин кIвалахни муниципальный райондин Кьил Нариман Шамсудинович Абдулмуталибован гьар йикъан гуьзчивилик ква.

« Чи общество вилик финин вири девирра газет коллективный таблигъатчи, агитатор ва тешкилатчи яз хьана. Адан роль алай аямдин диндинни политикадин экстремизмди ва терроризмди кьил хкажнавай шартIарани кьетIен ва важиблуди яз амукьзава», — къейдзава Н. Ш. Абдулмуталибова.

Райондин газетдин тарихдикай рахадайла, гьелбетда, сифте нубатда чи рикIел вичин савадлу вири уьмуьр, цIийи типографияни эцигна, газетдин кIвалах вилик тухуниз бахш авур, типографиядилай эгечIна редакторвилин къуллугъдал кьван фидалди вири кеспияр кьиле тухвай, вири санлай кьурла 47 йисуз, адакайни 25 йисуз редакторвилин жавабдар къуллугъ кьиле тухвай «Знак Почета» ордендин, цIудралди медалрин ва гьукуматдин маса наградайрин, гьуьрметдин тIварарин сагьиб регьметлу Алиметов Саид Алиметовичан, гзаф йисара редакцияда кIвалах авур Садыкьов Мегьамедгьадидин, Шихбабаев Шагьабудинан, Алибегов Алибеган, Дадашев Дадашан, Къадимов Агъасеркеран, Османов Османан, дяведин ветеранар тир Играмудин Ханбалаеван, Абдусемед Гьабибулаеван ва масабурун тIварар хквезва. Чи ветеранрин баркаллу крар чи коллективди уьзуьагъвилелди давамарзава.

Къе чаз газетдихъ галаз гзаф йисара алакъа хуьзвай мухбиррин жергедай яз Райсудин Набиеван (Курхуьр), Сажидин Саидгьасанован, Рамазан Дадашеван (Агъа-СтIал), Сайид Сайидован, Майина Абдулмуталибовадин (Кьасумхуьр), Зейнулагь Наврузован (КIварчагъ), Замир Мегьамедован (Вини СтIал), Марсель Бабаеван (Эминхуьр) ва масабурун тIварар еке гьуьрметдивди кьаз кIанзава. Абурун ва вири районэгьлийрин куьмекни галаз чна чи газет мадни метлеблуди, халкьди кIелдайди, абурун истемишунриз жаваб гудайди авун патал кIевелай чалишмишвал ийида.

Чи коллектив райондин 90 йисан суварин вилик уьзуьагъдаказ экъечIна.

Газетдин редколлегия

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

31