Меню
6+

Сетевое издание «Кюре»

13.05.2022 10:10 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Багьаз акъвазай Гъалибвилин сувар

Вахт санал акъвазнавач, тIебиатдин къанун тирвал, ада виликди еримишзава. Вахтуниз дегишвилерни хас я. Амма ахьтин крар, вакъиаяр ава хьи, йисар, вахтар гьикьван къвез фейитIани, рикIелай алат тийидай, тарихда амукьдай. Инсаниятдин, чи Ватандин тарихда виридалайни мусибатдинди хьайи, еке бедбахтвилер арадал гъайи 1941-1945-йисарин Ватандин ЧIехи дяведи кьетIен чка кьазва. И кар къалурун патал анжах пуд рекъем гъун бес жезва: дяве 1418 юкъузни йифиз давам хьана, дуьньядин кьвед лагьай дяведиз 61 государство чIугунвай, 110 миллион касди яракь гъиле кьунвай.

Алай йисан 9-майдиз Советрин халкьди, адан Яракьлу Къуватри фашистрин Германиядин винел чIехи Гъалибвал къачурдалай инихъ 77 йис тамам хьана.

Россиядин ва Дагъустан Республикадин гзаф маса шегьерра ва районра, коронавирусдин азар чукIун себеб яз, чи халкьдиз багьаз акъвазай Гъалибвилин суварин чIехи мярекатар, кьилди къачуртIа, парад кьиле тухуз тахьана кьве йис тир.

ЦIинин йисуз Гъалибвилин мярекатар уьлкведин вири субъектра, муниципалитетра тухвана. Им, сад лагьайди, дяведин йисара ва адалай гуьгъуьнин йисара телеф хьайи ва кьейи ветеранрин руьгьериз гьуьрмет авунин, чан аламай ветеранриз икрам авунин, кьвед лагьайди, алай вахтунда Украинада Россиядин Яракьлу Къуватри тухузвай махсус операциядин тереф хуьнин лишан я.

2022-йисан 9-май. Пакаман вахт. Кьасумхуьруьн кьилин майдан, кьилин куьчеяр, шегьре рекьин къерехар гуьрчегдиз безетмишнава. Столбайрал, общественный дараматрал Россиядин, Дагъустандин, Сулейман-Стальский райондин пайдахар, плакатар, банерар, гьар жуьре шарар ала, инсанрин гъилера гъвечIи пайдахар, цуьквер ава. Райондин Культурадин Дворецдай язавай дяведин йисарин манийри параддиз атанвай инсанрик гьевес, ашкъи, ватанпересвилин гьиссер кутазва. Аквазва, суварик махлукьатди активвилелди иштиракзава.

Пакаман сятдин 9-дан зураз «Сулейман-Стальский район» муниципальный райондин Кьилин везифаяр вахтуналди тамамарзавай Лацис Оруджев кьиле аваз райадминистрациядин работникар, общественный организацийрин ва райцентрадал кардик квай идарайрин работникар, ДЮСШ-рин тренерарни спортсменар, Кьасумхуьруьн 1 ва 2-нумрайрин школайрин чIехи классра кIелзавайбур, кьилди-кьилди колоннаяр хьана, Гъалибвилин демонстрациядиз экъечIна. «ЧIехи Гъалибвилин 77 йис», «Чи бубаяр – гъалибчияр» ва маса плакатар, пайдахар, транспорантар гъилера аваз, параддиз атанвай махлукьат ЦIийи хуьруьн кIанихъ Ватандин ЧIехи дяведин иштиракчийрин гьуьрметдай эцигнавай Гъалибвилин комплекс-обелиск галайвал рекье гьатна. Фидай рекье абурук райондин центральный больницадин, КЦСОН-дин, военкоматдин, пенсионный фондунин ва сбербанкдин отделенийрин, ЦIийи поселокдин юкьван школадин коллективарни акахь хъувуна.

Шегьре рекьин къерех тирвал, гьар са куьчедин кьиле ва общественный дараматрин патарив параддин иштиракчийрин хатасузвал хуьн патал РОВД-дин работникар, гьакIни гъилера гъвечIи пайдахар аваз школьникар акъвазнава.

Са легьзе хьиз, пуд километр рехъ акуна-такуна акъатна, параддин иштиракчияр Гъалибвилин комплексдал-обелискдал агакьна. Капитальнидаказ ремонт хъувунвай анал гзаф инсанар кIватI хьанва, обелискдин патарив гвай чкаяр пайдахривди, цуькверивди, банерривди безетмишнава.

Муниципалитетдин Кьилин везифаяр вахтуналди тамамарзавай Лацис Оруджев, райондин депутатрин Собранидин председатель Штибег Мегьамедханов, Дагъустан Республикадин Халкьдин Собранидин гьуьрметлу депутат Гьамидулагь Мегьамедов, райадминистрациядин Кьилин заместителар Абуталиб Фатулаев, Саид Темирханов, Общественный палатадин председатель Алимет Мейланов ва жавабдар маса ксар, багьа мугьманар обелискдал гьуьрметдин къаравулда акъвазнавай школьникри цуькверин кIунчIар вугуналди къаршиламишна.

Лацис Оруджева, Штибег Мегьамедханова, Гьамидулагь Мегьамедова, мугьманри обелискдал венокар ва цуьквер эцигна.

ЧIехи Гъалибвилин 77 йис тамам хьунин суварин митинг ачухунин сифте гаф «Сулейман-Стальский район» муниципальный райондин Кьилин везифаяр вахтуналди тамамарзавай Лацис Оруджев рахана.

- Гьуьрметлу юлдашар, райондин агьалияр ва атанвай мугьманар! – лагьана Л. А. Оруджева. – Россиядин, къецепатан хейлин уьлквейрин инсанри хьиз, къе чи райондин агьалийрини Ватандин ЧIехи дяведа Гъалибвилин 77 йис тамам хьун къейдзава. И гъалибвал къачуник, душман вичин магъарада кукIваруник чи гзаф районэгьлийрини лайихлу пай кутуна. Икьван чIавалди чна райондай дяведин йисара фронтдиз 3930 кас фенвайди яз гьисабзавай. Чи баркаллу районэгьли Майрудин Бабаханова дяведа иштиракай райондин агьалийрикай ктаб акъудзава, материалар кIватIнава. Малум хьайивал, фронтда чи райондай саки 5000 касди иштиракна, абурукай гзафбур женгера телеф хьана. Вахтуни вичин кар ийизва: къе районда дяведин иштиракчийрикай са касни амач. Рагьметар хьурай чпиз. ЦIинин йисуз Гъалибвилин суварин мярекатар тухунихъ мадни са кьетIенвал ава: уьлкведин Яракьлу Къуватри Украинада женгинин махсус операция тухузва. Ватандашвилин буржи тамамарзавайбурун жергеда 200-дав агакьна чи райондин агьалиярни ава. Къенин Гъалибвилин митинг – им чи патай Россиядин гьукуматдин, Яракьлу Къуватрин тереф хуьн я. Зун инанмиш я хьи, чи уьлкведин руководстводин къени ниятар кьилизни акъатда.

Эхирдай заз хейлин йисара райондин Кьилин жавабдар къуллугъдал намуслудаказ кIвалах авур, мукьвара ДР-дин Кьил Сергей Алимович Меликован Указдалди республикадин Гьукуматдин Председателдин заместителвиле тайинарнавай Нариман Абдулмуталибован, райондин Собранидин депутатрин ва кьилди жуван патай къенин суварин иштиракчийриз ва вири районэгьлийриз ЧIехи Гъалибвилин югъ мубарак ийиз кIанзава.

Тебрикдин рахунрилай гуьгъуьниз Лацис Оруджева ЧIехи Гъалибвилин 77 йис тамам хьуниз талукьарнавай митинг ачухнавайди яз малумарна.

Россиядин Гимн яна.

Са декьикьада кисна акъвазуналди, мярекатдин иштиракчийри женгера игитвилелди телеф хьайи ва гуьгъуьнин йисара рагьметдиз фейи Ватандин ЧIехи дяведин иштиракчияр рикIел хкана.

Мярекат кьиле тухузвайди тир машгьур конферансье Ярагьмед Ярагьмедова микрофондихъ Сулейман-Стальский ва Кьурагь районрин уртах военкоматдин начальник подполковник Рейзудин Женетоваз теклифна. Ада Ватандин ЧIехи дяведин йисарикай, ана советрин халкьди, уьлкведин Яракьлу Къуватри къалурай, вичиз тешпигь авачир хьтин кьегьалвилерикай, гъалибвал къачуник пай кутур районэгьлийрикай, далу пата зегьмет чIугур, фронтдиз куьмекар гайи ветеранрикай метлеблу рахунар авуна. Ада алава хъувурвал, алай вахтунда райондай са шумуд кас офицерри, контрактникри Украинада Россияди тухузвай махсус операцияда иштиракзава, гьа идалди бубайрин кьегьалвилериз вафалувал ва ватанпересвал къалурзава.

Гъалибвилин суварин митингдал райондин ветеранрин Советдин председатель Ислеман Ризаев, Дагъустан Республикадин Халкьдин Собранидин гьуьрметлу депутат Гьамидулагь Мегьамедов, ЦIийи поселокдин юкьван школадин 11-классдин ученик Мегьамед Алагькъулиев рахана, митингдин иштиракчийриз Гъалибвилин сувар мубаракна.

Тебрикдин рахунрилай гуьгъуьниз муниципалитетдин Кьилин везифаяр вахтуналди тамамарзавай Лацис Оруджева суварин митинг агалун малумарна.

Россиядин Гимн яна. ЦIийи поселокдин юкьван школадин гадайрин ва рушарин дестейри «Часовые Родины», «Катюша» ва дяведин йисарин маса манияр тамамарна.

Гъалибвилин митингдилай гуьгъуьниз са патахъай гъамлувилин, муькуь патахъай шадвилин, дамахдин ва халкьдин суварин концертдин программа башламишна. Ам ЦIийи поселокдин юкьван школадин муаллим Заира Селяховади кьиле тухвана. Дагъустан Республикадин лайихлу артист Омар Меликова, Махачкъаладай атанвай Амалия Мегьамедовади, Кьулан-СтIалрин юкьван школадин ученица Алия Тагъиевади, Нариман Асланова, Мартин Саидова, Шакир Магьарамова, музыкальный школадин ва Культурадин Дворецдин хордин коллективри, аялрин яратмишунрин КIвалин рушарин дестеди тамамарай дяведин йисарин манияр, райондин аялрин яратмишунрин КIвале кардик квай «Лекур» ансамблди тамамарай Россиядин ва Дагъустандин халкьарин милли кьуьлер Гъалибвилин суварин иштиракчийриз гзаф бегенмиш хьана, абуру гьар са нумра гурлу капар ягъуналди къаршиламишна.

Къейд авун лазим я хьи, концертдин программадихъ галаз санал райондин ДЮСШ-ра вердишвилер къачузвай гадайри гираяр хкажунай, самбодай, азаддаказ къуршахар кьунай ва боксдай чпин алакьунар къалурна.

ЧIехи Гъалибвилин 77 йис тамам хьуниз талукьарнавай мярекатар райондин вири хуьрера, культурадин маканра, образованидин организацийрани хъсан тешкиллувал ва инсанрин активвал аваз кьиле фена.

Текст кхьейди ва шикилар ягъайди Хазран Кьасумов я

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

21